Този сайт използва временни бисквитки (cookies) за да подобри работата ви с него. Разбрах

Инвестиционно намерение

2021.06.21

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"ХЕРТИ" АД

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Преустройство на съществуваща сграда „Котелно” в „Хранителен блок” на територията  на Производствената база на компанията в гр. Плиска, в ПИ 003014 по КВС на гр.Плиска, община Каспичан.

„Херти” АД, като собственик на ПИ №003014 по КВС на гр. Плиска и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ е инициатор на по-горе цитираното инвестиционното намерение с цел изграждане на модерен „Хранителен блок” в границите на производствената площадка на „Херти” АД в гр. Плиска,

Реализирането на инвестиционното предложение се основава на:

- Действащ ПУП за производствени и складови дейности в ПИ 003014, одобрен със Заповед №РД-25-72/17.07.2017 г.

- Необходимост от разширение на мястото за хранене на работещите в Производствена база на ‘Херти” АД в гр. Плиска.

Инвестиционното предложение е за осигуряване на място за хранене и отдих на работещите в „Херти” АД.

 Настоящото инвестиционно предложение е ново. Предмет на настоящата процедура е преустройството на съществуваща сграда „Котелно” в нов и модерен Хранителен блок  в ПИ 003014 по КВС на гр.Плиска, община Каспичан.

 

За контакти:

Дияна Габровска , Директор „Човешки ресурси и административни дейности”; тел: +359 54 802 869, +359 879 353 967; е-mail: d.gabrovska@herti.bg

/Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Шумен

Приложение:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.
  1. Скици на имот с номера ПИ 003014.