Този сайт използва временни бисквитки (cookies) за да подобри работата ви с него. Разбрах

Управление и структура

ХЕРТИ“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от пет члена.

Членове на Съвета на директорите (СД):

Александър Благоев Юлиянов
Председател на Съвета на директорите

Захари Ганев Захариев
Главен изпълнителен директор

инж. Йозеф Майер
Член на Съвета на директорите

Светослав Христов Стаменов
Независим член на Съвета на директорите

г-жа Мария Георгиева Велинова
Независим член на Съвета на директорите


Организационна структура и екип

Дирекция  Управление на качеството

Директор: Мила Петрова

Ел.поща:  m.petrova@pl.herti.bg
Телефон:+359879353968

Дирекция Маркетинг и търговия

Директор: Иво Иванов

Ел.поща:  i.ivanov@herti.bg
Телефон: +359886739890

Дирекция Управление
на веригата доставки

Директор: Савина Трифонова

Ел.поща:  s.trifonova@herti.bg
Телефон: +359879353904

Дирекция Финанси

Директор: Ивайло Петров

Ел.поща:  i.petrov@herti.bg
Телефон: +359877200534

Дирекция Производство

Директор: Наталия Денчева

Ел.поща:  n.dencheva@pl.herti.bg
Телефон: +359879353916

Дирекция Човешки ресурси
и административни дейности

Директор: Дияна Габровска

Ел.поща:  d.gabrovska@herti.bg
Телефон: +359879353967

Дирекция Техническа

Директор: Данаил Денчев

Ел.поща: d.denchev@pl.herti.bg
Телефон: +359889516068

Връзки с инвеститорите

Директор: Елена Захариева

Ел.поща:  e.zaharieva@herti.bg
Телефон: +359887808642